Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Orthodontistenpraktijk OrthoMere

Uw gegevens
Om u in te kunnen schrijven en te kunnen behandelen, hebben wij uw gegevens nodig. Denk hierbij aan uw naam, adres, verzekeringsgegevens, burgerservicenummer, telefoonnummer en e-mailadres. Bij het eerste bezoek dient u zich te legitimeren. Wijzigen uw gegevens? Geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door.

Gezondheidsvragenlijst
Wij vragen u vriendelijk de gezondheidsvragenlijst vóór uw eerste afspraak in te vullen. Dat kan online via de link die u vindt in uw mail. Dit betreft een beveiligde verbinding.

Medische gegevens
Informeer ons over medische bijzonderheden, zoals bijvoorbeeld zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties en afwijkingen. Dat is heel belangrijk voor ieders veiligheid.

Uw verzekering
Heeft u een aanvullende verzekering voor orthodontie? Laat u door uw zorgverzekeraar goed voorlichten over de vergoeding van de beugel. Er bestaan grote verschillen in wat er vergoed wordt per polis. Vaak is er ook sprake van een leeftijdsgrens, meestal van 18 jaar, soms van 22 jaar.
Hoe u ook verzekerd bent, u blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van de facturen van OrthoMere.

Uw afspraak
Wij behandelen uitsluitend op afspraak. Zorg dat u op tijd bent voor uw afspraak. Kunt u de afspraak niet nakomen? Zeg dan minimaal 24 uur van tevoren af. Behandelingen die op maandag gepland staan, dienen uiterlijk de vrijdag ervoor (voor 12.00 uur) te worden verzet. Anders brengen wij de voor u gereserveerde tijd deels in rekening.

Pijnklachten
Heeft u problemen met uw beugel of heeft u pijnklachten? U kunt ons bellen van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur om een afspraak te maken. Is de praktijk gesloten? Probeer altijd eerst onze tips voor ortho-EHBO op onze website. Alleen voor zeer ernstige pijnklachten die veroorzaakt worden door de beugel, belt u via het algemene telefoonnummer de spoedlijn. Voor reparaties of andere vragen maakt u de eerstvolgende werkdag een afspraak. Aan een spoedafspraak buiten openingstijden kunnen (extra) kosten verbonden zijn.

Privacyregeling en geheimhouding
Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of gedeeld zonder overleg met de orthodontist en de patiënt. Alle informatie blijft binnen de praktijk, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Indien nodig delen wij gegevens met de tandarts of andere mondzorgverlener. Deze informatie versturen wij via Zorgmail (een versleutelde e-mailverbinding) en alleen om een voorspoedige behandeling te garanderen. Meer informatie over ons privacybeleid vindt u op onze website.

Klanttevredenheid
Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balieassistente of de orthodontist.

Meningsverschil
Heeft u een meningsverschil met uw orthodontist? Denkt u dat de orthodontist aantoonbaar in gebreke is gebleven? Heeft u dat niet samen kunnen oplossen? Richt u zich dan tot de Centrale Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde: Centrale Klachten Commissie K.N.M.T., Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein, tel. 030-6076261.

De behandelovereenkomst en betalingsvoorwaarden Orthodontistenpraktijk OrthoMere

Onze facturen worden verzorgd door Infomedics. Voor deze facturen gelden de betalingsvoorwaarden van Infomedics. U vindt de voorwaarden op de achterkant van de factuur en op www.infomedics.nl/wat-zijn-de-betalingsvoorwaarden.
Wij kunnen altijd beslissen om de facturering uit te besteden aan een andere partij of om de facturering zelf te regelen.

1. Deze betalingsvoorwaarden gelden voor de orthodontische zorg die wordt verleend in onze praktijk door de orthodontist en zijn team, verder zorgverlener genoemd. De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst.

2. In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger verstaan.

3. De kosten van de behandeling worden berekend overeenkomstig de geldende tarievenlijst, zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld en gepubliceerd. Techniekkosten worden apart in rekening gebracht, tenzij anders is aangegeven.

4. Wanneer een patiënt verhinderd is, dient hij zo snel mogelijk zijn afspraak te annuleren of verzetten. Indien de patiënt de afspraak niet uiterlijk 24 uur van tevoren verzet of annuleert (afspraken die op maandag gepland staan, dienen uiterlijk vrijdag voor 12.00 uur te worden verzet), dan kan de zorgverlener de gereserveerde tijd in rekening brengen. De hoogte van het tarief is afhankelijk van de gereserveerde behandeltijd.

5. Bij het bespreken van het door de zorgverlener opgestelde behandelplan, overhandigt en bespreekt de zorgverlener uitvoerig de verschillende mogelijke behandeltrajecten en de bijbehorende kostenbegrotingen. De patiënt maakt naar aanleiding van de informatie een keuze voor een traject gebaseerd op de medische mogelijkheden, de tijdsduur van de behandelingen, esthetische overwegingen en de behandelingskosten.

6. De begroting die de zorgverlener overhandigt, betreft een schatting van de te verwachten kosten, mede op basis van het te verwachten behandelresultaat. Het behandelresultaat is mede afhankelijk van de medewerking van de patiënt, de frequenties van bezoeken van de patiënt aan de zorgverlener, medische complicaties en andere omstandigheden waarop de zorgverlener geen invloed heeft. Het is mogelijk dat de behandeling langer duurt en meer kost als gevolg van genoemde omstandigheden. Tenzij schriftelijk bericht van de zorgverlener persoonlijk, geldt de begroting en de geschatte behandelduur daarom als een beraming en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

7. Indien de begroting met meer dan 15% wordt overschreden als gevolg van complicaties gedurende het behandeltraject of de in het vorige artikel genoemde omstandigheden, wordt de patiënt geïnformeerd.

8. De patiënt dient de factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum te voldoen. Deze termijn geldt ook indien de patiënt de rekening door zijn zorgverzekeraar rechtstreeks aan de zorgverlener laat betalen.

9. Met eventuele vragen over de factuur dient de patiënt zich binnen 14 dagen na de factuurdatum tot de zorgverlener of diens medewerkers te richten. Voor onafhankelijk advies en voorlichting op tandheelkundig terrein kan de patiënt desgewenst contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), tel 0900-2025012.

10. Indien de patiënt niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt ontvangt een betalingsherinnering.

11. Indien de patiënt niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering heeft betaald, is de zorgverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Indien de patiënt niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering heeft betaald, is de patiënt tevens per maand of een gedeelte daarvan wettelijke rente verschuldigd, berekend over de periode van verzuim.

12. Alle gerechtelijk en/of buitengerechtelijk incassokosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. BTW die in verband met de incassowerkzaamheden aan de zorgverlener in rekening wordt gebracht, zal doorberekend worden aan de patiënt.

13. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schuld(en).

14. Bij een betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen pinbetaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot tandheelkundige behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

15. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een formele klacht indient over de rekening en/of de behandeling, tenzij de zorgverlener instemt met opschorting van de betalingsverplichting.

16. De betalingsverplichting vervalt niet doordat de patiënt de behandelingsovereenkomst opzegt of hij de zorgverlener verzoekt om aan de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen.

17. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Pijnklachten buiten openingstijden
Heeft u buiten openingstijden last van ernstige klachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag? Bel dan de Mondzorg Poli via 036-3035290.

Geplande afspraken inzien?
Controleren wanneer uw afspraak gepland staat? Log in via MijnBeugelOnline om uw gegevens in te zien.

Sluitingsdagen:
Vrijdagochtend 15 maart: training
Vrijdag 22 maart: Ortho-assistentendag
Maandag 1 april: 2e Paasdag
Donderdag 9 mei: Hemelvaartsdag
Vrijdag 10 mei: dag na Hemelvaart
Maandag 20 mei: 2e Pinksterdag

Waar vind je ons?

Orthodontistenpraktijk OrthoMere vindt u in Gezondheidscentrum Homerus in het Homeruskwartier in Almere Poort. De praktijk ligt centraal, met verschillende basis- en middelbare scholen in de directe omgeving.

Orthodontistenpraktijk OrthoMere is goed bereikbaar met de fiets, met het openbaar vervoer en met de auto. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.
Dat maakt OrthoMere niet alleen uitstekend bereikbaar voor iedereen uit Almere, maar ook voor inwoners van Naarden en Muiderberg.

Wij bezorgen u de mooiste glimlach

Schrijf u in of maak een afspraak